مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:شاکری
پست الکترونیک:alireza.shakery@yahoo.com
تلفن همراه:09181105535
نخصص ها:حقوق